Markkinatutkimuksen tietosuojaseloste2019-03-12T08:57:28+03:00

Markkinatutkimuksen tietosuojaseloste

Tämä on Kandidaattikustannus Oy:n, Tampereen kandidaattikoulutus Oy:n ja Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 07.03.2019. Viimeisin muutos 12.03.2019.

  1. Rekisterinpitäjä

Kandidaattikustannus Oy (Y-tunnus 0398742-9), c/o Terkko Health Hub, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

kauppa@kandidaattikustannus.fi

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti Lehtonen, antti.lehtonen@kandidaattikustannus.fi, 044 913 8080

  1. Rekisterin nimi

Markkinatutkimuksen verkkokyselyn vastaajarekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kysely on osa Kandidaattikustannus Oy:n, Tampereen kandidaattikoulutus Oy:n ja Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n vuoden 2019 valmennuskurssitoiminnan markkinatutkimusta. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa valmennuskurssituotteiden käyttäjäkunnan piirteitä ja valmennuskurssituotteiden valintaan vaikuttavia tekijöitä tilastollisia tarkoituksia varten. Kyselyn vastausten perusteella saatua tilastollista aineistoa hyödynnetään markkina-analyysin tekoon sekä yritysten valmennuskurssituotteiden ja -markkinoinnin kehittämiseen. Kerättyjä tietoja ei käytetä muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kerrottuihin tarkoituksiin. Kyselyn toteuttaa ja kyselyn tuloksia käsittelee Kandidaattikustannus Oy. Kyselyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn yllä kuvattua tarkoitusta varten.

  1. Rekisterin tietosisältö

Tutkimuksessa kerätään henkilön ikä, sukupuoli, opiskeluala ja opiskelukaupunki, opintojen aloitusvuosi, aikaisemmat toisen ja kolmannen asteen opinnot mukaan lukien ylioppilaaksi valmistumisen vuosi, tieto lukion oppimäärän mukaisten biologian, fysiikan ja kemian kurssikokonaisuuksien suorittamisesta, opintomenestys ylioppilaskirjoituksissa, vastaajan osallistuminen valmennuskursseille sekä vastaajan ilmoittamien valmennuskurssijärjestäjien nimet, vastaajan antamat tiedot valmennuskurssien markkinoinnista, valintaperusteista ja subjektiivisista kokemuksista.

Vastaajan sähköpostiosoite kysytään mahdollista elokuvalippujen arvontaa varten, sekä säilytetään kyselyn toteuttamisen ajan siltä varalta, että rekisterissä oleva henkilö haluaa korjata tietojaan tai poistaa ne rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen, ja sähköpostiosoite hävitetään rekisteristä arvonnan suorittamisen jälkeen. Kuukausi (30 päivää) kyselyn päättymisen jälkeen tiedot pseudonymisoidaan.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröitävältä rekisteröitävän täyttäessä markkinointiin tarkoitetun Google Forms -kyselylomakkeen (Kysely lääketieteellisten alojen opiskelijoiden valmennuskurssi- ja opiskelutaustoista).

Vastaukset kerätään käyttämällä Google Forms -verkkokyselyä.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kandidaattikustannus Oy tuottaa kyselyn vastausten perusteella aggregoituja tuloksia, jotka jaetaan Tampereen Kandidaattikoulutus Oy:n ja Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n kanssa. Kyselyn perusteella johdetut tulokset ovat anonyymeja, eikä rekisteröityä voi tunnistaa jaettavista analyyseista. Tietoja ei julkaista, vaan tietoja hyödynnetään ainoastaan Kandidaattikustannus Oy:n sekä yllä mainittujen yhteistyöorganisaatioiden sisällä.

Rekisteritietoja säilytetään Google LCC:n tarjoamalla pilvipalvelimella. Tämä palveluntarjoaja noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia säädöksiä. Rekisteritiedot voivat palveluntarjoajan toimesta kulkeutua EU/ETA-alueen ulkopuolelle Privacy Shield -ohjelman mukaisesti. Lisätietoja palveluntarjoajan tietosuoja-asetusten noudattamisesta oheisesta linkistä. Lisätietoja Privacy Shield -ohjelmasta oheisesta linkistä.

Aggregoituja tuloksia voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

Tampereen Kandidaattikoulutus Oy (Y-tunnus 2588475-4), Arvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere

Yhteyshenkilö: Ville Immonen, ville.immonen@tampereenkandit.fi, 050 512 0980

Oulun Lääketieteellinen Kilta ry (Y-tunnus 0222393-7), Aapistie 7A, 90014, Oulun yliopisto

Yhteyshenkilö: Lauri Koskela, puheenjohtaja@olk.fi

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. Rekisterin tietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erikseen nimeämät henkilöt Kandidaattikustannus Oy:n organisaation sisältä. Kaikille tietojen käsittelijöille annetaan riittävä koulutus tietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Google LCC:n tarjoamalla pilvipalvelimella. Rekisteritietoja saatetaan käsitellä analysoinnin aikana paikallisesti pilvipalvelimen ulkopuolella. Rekisteritietojen käsittelyssä syntyneet paikalliset kopiot hävitetään käsittelyn jälkeen.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).