Käyttöehdot

Kandidaattikustannus Oy:n Internet-tietokantojen käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 26.10.2019

Johdanto

Kandidaattikustannus Oy (jäljempänä KKOy) on suomalainen kirjakustantamo. KKOy julkaisee ja ylläpitää osoitteessa www.kandidaattikustannus.fi/kirjasto sijaitsevaa verkkopalvelua (jäljempänä Palvelu), joka on tarkoitettu lääketieteen opiskelijoiden, lääkäreiden, muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden terveydenhuollosta kiinnostuneiden koulutukseen ja ammatissa toimimisen tueksi.

Palvelu on maksullinen ja käytössä tässä dokumentissa kuvatuin ehdoin Palvelun lisenssin ostaneille yksityishenkilöille (jäljempänä Käyttäjä) tai asiakasyritysten tai –organisaatioiden käyttäjille (jäljempänä Käyttäjä).

Pidämme Palvelussa saatavilla ajantasaisen version näistä käyttöehdoista ja tietosuojaselosteesta.

Käyttöehtojen soveltaminen

Rekisteröitymällä tai kirjautumalla Palveluun Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja asiakasrekisterin rekisteri-ja tietosuojaselosteen sekä antaa luvan käyttöehdoissa ja tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn. Tämä dokumentti toimii sopimuksena Palvelun käytöstä KKOy:n ja Käyttäjän välillä.

Käyttöoikeus

Kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöön kuuluvat joko KKOy:lle tai Palvelun sisällön tuottajille. Käyttäjällä on Palveluun vain näissä ehdoissa hänelle nimenomaisesti myönnettävät oikeudet.

Palvelun käyttöoikeus on henkilö- tai organisaatiokohtainen. Henkilökohtainen käyttöoikeus edellyttää lisenssin ostamista KKOy:n verkkokaupan kautta tai lisenssin saamista KKOy:lta muulla perusteella. Lisenssin ostanut tai sen muulla asianmukaisella perusteella saanut henkilö voi rekisteröityä Palveluun ja luoda henkilökohtainen käyttäjätunnuksen sekä salasanan, joiden luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty. Tunnuksen tai salasanan tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva luovuttaminen ulkopuoliselle tulkitaan näiden ehtojen rikkomiseksi ja voi johtaa käyttöoikeuden pysyvään menetykseen ilman erillistä hyvitystä sekä oikeustoimiin.

Organisaatiokohtainen käyttöoikeus perustuu sallituksi määritellyn IP-alueen tunnistukseen. Organisaation ja KKOy:n välillä saattaa olla muita sopimusehtoja, joita ei kuvata tässä dokumentissa. Organisaation kautta Palvelun käyttöön oikeutetut henkilöt voivat rekisteröityä Palveluun ja luoda henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen sekä salasanan, joiden luovuttaminen ulkopuoliselle on ehdottomasti kielletty. Tunnuksen tai salasanan tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva luovuttaminen ulkopuoliselle tulkitaan näiden ehtojen rikkomiseksi ja voi johtaa käyttöoikeuden pysyvään menetykseen ilman erillistä hyvitystä sekä oikeustoimiin.

Käyttäjä saa selailla teoksia ja tehdä niistä tiedonhakuja,tulostaa ja/tai tallentaa sähköisesti osia teoksista,ottaa kohtuullisen määrän valokopioita tulostetusta teoksien osasta,esittää julkisesti osia teoksista osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tai vastaavassa opiskeluun tai työskentelyyn liittyvässä tilaisuudessa lähdetiedot mainiten.

Palvelun kaiken kopioinnin ja tulostamisen tulee tapahtua Kopioston tekijänoikeussäännösten ja kopiointiluvan puitteissa.

Palvelun muokkaaminen ja Palvelun tai sen osien uudelleenjulkaisu voidaan tehdä vain KKOy:lta saadulla kirjallisella luvalla. Käyttäjä ei saa murtautua Palveluun. Käyttäjä ei myöskään saa levittää tai tallettaa viruksia, haittaohjelmia tai muuta vahingollista ohjelmistoa tai laitonta, uhkaavaa tai kolmannen osapuolen oikeuksia rikkovaa materiaalia Palveluun tai sen kautta.

Käyttäjä saa muodostaa linkkejä teoksiin omilla Internet-sivuillaan, mutta ei kuitenkaan saa muodostaa Palvelun kanssa kilpailevaa tuotetta tai palvelua.

Kandidaattikustannus Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

KKOy vastaa Palvelun teknisestä toteutuksesta, mutta ei takaa teoksien tai Palvelun saatavuutta käyttäjille kokoaikaisesti.

KKOy ei vastaa Palvelun asiasisällön tai teknisen toteutuksen virheistä tai häiriöistä. KKOy ei takaa Palvelun kautta saatavan tiedon ajantasaisuutta, luotettavuutta, tarkkuutta, sopivuutta tai täsmällisyyttä. KKOy ei vastaa vahingoista, joka voi aiheutua Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Palvelun sisällönvirheellisyydestä. KKOy pidättää oikeudet Palvelun sekä teoksien sisällön sekä teknisen toteutuksen muutoksiin.

Mikäli KKOy havaitsee Käyttäjän tekemiä näiden ehtojen tai Suomen lain rikkomuksia tai Palvelun käyttöä hyvän tavan vastaisesti, KKOy:llä on oikeus poistaa Käyttäjän käyttöoikeus pysyvästi ilman erillistä hyvitystä.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden ehtojen, Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjän on huolehdittava käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Käyttäjä on itse vastuussa toiminnasta, joka hänen käyttäjätilinsä tai siihen liittyvän salasanan tai käyttäjätunnuksen kautta Palvelussa tapahtuu. Mikäli Käyttäjä epäilee salasanansa joutuneen ulkopuolisen tahon haltuun, on asiasta ilmoitettava viipymättä KKOy:lle.

Asiakasyritykset ja –organisaatiot eivät ole vastuussa loppukäyttäjän toimista. Mikäli asiakasyritys tai –organisaatio havaitsee loppukäyttäjän toimivan vastoin käyttöehtoja, ilmoittaa se siitä heti Kandidaattikustannus Oy:lle. Asiakasyritys tai –organisaatio on velvollinen asettamaan käyttöehdot asiakkaiden tietoon.

Henkilötiedot ja tietosuojaseloste

Kandidaattikustannus Oy kerää asiakasrekisteriin käyttäjän itse antamia tietoja. Käyttötarkoituksena on tietokannan asiakasrekisterin ylläpito ja tietokannan käyttöoikeuksien hallinnointi. Kandidaattikustannus Oy:n asiakasrekisterin rekisteri-ja tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käyttäjärekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään ja käytetään (Ks. Kandidaattikustannus Oy:n asiakasrekisterin rekisteri-ja tietosuojaseloste).

Käyttöehtojen voimassaolo ja niiden muuttaminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

KKOy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilmoittamatta siitä Käyttäjälle etukäteen. Tämän vuoksi Käyttäjän on säännöllisesti seurattava käyttöehtoja Palvelua käyttäessään. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, on hänen pyydettävä KKOy:ltä henkilökohtaisen käyttöoikeuden lopettamista tai organisaation tapauksessa henkilökohtaisen tunnuksen poistamista. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä, tulkitaan hänen hyväksyvän muuttuneet käyttöehdot.

Palvelun voimassaolo

KKOy pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai lopettaa Palvelun julkaisun ja ylläpidon milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Palvelun loppuessa myös Käyttäjän näissä ehdoissa aiemmin kuvattu käyttöoikeus Palveluun loppuu.

Riitojen ratkaiseminen

Mahdollisista erimielisyyksistä neuvotellaan ensisijaisesti KKOy:n ja Käyttäjän sekä asiakasyritysten ja –organisaatioiden tapauksessa KKOy:n ja loppukäyttäjän välillä. Asiakasyritys tai –organisaatio ei ole vastuussa loppukäyttäjän toimista. Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, riita ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.